Řezné kotouče Kronenflex

8. Informace k výrobci
9. Omezení použití
10. Bezpečnostní standard (oSa  N 12413)
11. Maximální povolené otáčky
12. Bezpečnostní symboly
13. Typ výrobní řady
14. Značka Klingspor Kronenflex®

Třídy kvality

Řezací a hrubovací kotouče Kronenflex® jsou ve třech výkonových třídách s šesti barevnými kódováními pro rychlý přehled o nejdůležitějších materiálových použitích.

Výrobky pro univerzální použití, navrženy pro mimořádně atraktivní poměr ceny a výkonu

Optimalizované výrobky pro různé oblasti použití. Velmi dobrá životnost a řezný výkon.

Vysoce výkonné výrobky pro speciální použití. Maximální životnost a řezný výkon v dané oblasti použití.

 

3. Kovový kroužek
Dává informaci o životnosti
(datum použitelnosti) kotouče
4. Skelná tkaninaSkelná tkanina slouží jako vyztužovací vložka pro stabilitu a zvyšuje bezpečnost kotouče. Vrstvy skelné tkaniny jsou z hlediska jejich počtu a tloušťky přizpůsobeny typu kotouče a účelu použití. Čím vyšší je potenciální boční namáhání řezacího kotouče (např. při ručním řezání je větší než při stacionárním řezání), tím více popř. stabilnější skelné tkaniny musí řezací kotouč obsahovat. U tenkých řezacích kotoučů (0,8 m až 1,0 m) se používá mimořádně tenká tkanina, aby se navzdory malé tloušťce kotouče dosáhlo co největšího podílu brusného zrna mezi vrstvami tkaniny. Hrubovací kotouče obsahují minimálně 3 vrstvy skelné tkaniny.

Systém barevného značení řezacích a hrubovacích kotoučů Klingspor®

 
Kov univerzálně:
Šedá
 
Nerezová ocel:
Modrá
 
Hliník:
Stříbrná
 
Ocel:
Černá
 
Litina:
Červená
 
Kámen/beton:
Zelená

 

Bezpečnost a skladování

Kvartál
V 01 Leden - březen
V 04 Duben - červen
V 07 Červenec - září
V 10 Říjen - prosinec

 

Životnost řezacích a hrubovacích kotoučů je v první řadě dána jejich obsahem vlhkosti. Řezací a hrubovací kotouče, který byly po výrobě vystaveny zvýšené vlhkosti, ztrácí svou původní životnost. Při správném skladování zůstává životnost téměř konstantní i po léta. Řezací a hrubovací kotouče, které byly přímo vystaveny vodě nebo vodní páře, se stávají bezpečnostním rizikem. Uživatel je povinen výrobek používat předpisově. Toto platí z právních důvodů také ve vztahu k datu životnosti. Proto platí: Řezací a hrubovací kotouče již po uplynutí data životnosti nesmí být používány!

Bezpečná práce...

... díky pečlivosti a znalosti nebezpečí

Vyvarujte se dále uvedených nebezpečí při používání řezacích a hrubovacích kotoučů.

  • Kontakt s rotujícími brusnými kotouči
  • Prasknutí brusného kotouče
  • Usazeniny a prach z broušení
  • Vibrace
  • Hluk

... díky osobním ochranným pomůckám
Je nutné nosit ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu a protiprachovou masku. Při náročných aplikacích broušení také obličejový štít, koženou zástěru a bezpečnostní obuv.

... díky ochranným krytům na stroji
Ochranné kryty jsou dodávány s bruskou a nesmí být ani měněny ani odstraňovány. U brusných hrnců musí být vnější plocha kompletně uzavřena. Nadto smí být brusné hrnce používány pouze v kombinaci s nastavitelným ochranným krytem, aby se vyrovnalo opotřebení kotouče a odkrytí kotouče se omezilo na minimum.

... díky vizuální kontrole a zkoušce před montáží
Zajistěte, aby otáčky na kotouči souhlasily s otáčkami stroje a vyvarujte se překročení povolených otáček. Pečlivě kontrolujte, zda řezací a hrubovací kotouče nejsou poškozeny. Pokud by byla viditelná poškození, nesmí být tento výrobek již používán. Naše řezací a hrubovací kotouče jsou označeny příslušným bezpečnostním symbolem.

... díky správnému zacházení
Dbejte na řádné zacházení. Přitom je nutné se vyvarovat poškození úchytného otvoru nebo kotouče nárazem, působením síly nebo pádem. Dbejte na bezpečné a řádné upnutí kotoučů a používejte vhodné upínací příruby. Před začátkem práce by každý brusný kotouč měl minimálně 30 vteřin běžet pracovní rychlostí. Dbejte na bezpečnostní předpisy FEPA a evropskou normu 12413.

Důležitými parametry pro optimální výsledek broušení s řezacími nebo hrubovacími kotouči jsou obvodová rychlost a přítlak, se kterým se pracuje.

Nízká rychlost

Příliš nízká
Pokud jsou otáčky použitého stroje příliš nízké, mají řezací a hrubovací kotouče tendenci k „odskakování“, čímž se nerovnoměrně opotřebovává okraj kotoučů. Zvláště u tenkých průřezů materiálu jako např. při řezání plechu nebo drátu se přitom zrno vytrhává z pojiva a kotouč se opotřebovává neúměrně rychle.

Optimální
Dbejte na řádné zacházení. Přitom je nutné se vyvarovat poškození úchytného otvoru nebo kotouče nárazem, působením síly nebo pádem. Dbejte na bezpečné a řádné upnutí kotoučů a používejte vhodné upínací příruby. Před začátkem práce by každý brusný kotouč měl minimálně 30 vteřin běžet pracovní rychlostí. Dbejte na bezpečnostní předpisy FEPA a evropskou normu 12413.

Příliš vysoké
Maximální povolené hodnoty otáček a obvodové rychlosti jsou vytisknuty na etiketě každého kotouče. V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti dbejte na to, abyste tyto hodnoty při broušení nepřekračovali.

Správný přítlak

Důležitým předpokladem pro uspokojivý výsledek při řezání je správné dávkování přítlaku. Častou chybou je snižování přítlaku pro šetření kotouče a prodloužení doby řezání. Když se toto praktikuje, dochází k přehřívání materiálu (modré zbarvení), řezací kotouč se ucpává a „spaluje“. Proto by měl být přítlak vždy volen tak, aby doba řezání byla co nejkratší. To platí zvláště u materiálů citlivých na teplo s většími průřezy.

 

Správná tvrdost

... u řezacích kotoučů
Zásadně při volbě správného řezacího kotouče platí základní pravidlo: čím tvrdší je opracovávaný materiál, tím měkčí by mělo být pojivo použitého brusného prostředku. Důvod: Pro životnost řezacího kotouče je rozhodující, zda se řezná plocha obrobku vytvrzuje či nikoli. Velký ohřev způsobí, že kotouč „sklovatí“ a tím ztrácí svůj řezný výkon. V takovém případě je potřeba tvrdost pojiva snížit a použít měkčí kotouč.