Brusné kotouče Kronenflex

8. Informace k výrobci
9. Omezení použití
10. Bezpečnostní standard (oSa  N 12413)
11. Maximální povolené otáčky
12. Bezpečnostní symboly
13. Typ výrobní řady
14. Značka Klingspor Kronenflex®

3. Kovový kroužek
Dává informaci o období výroby kotouče
4. Skelná tkanina
Skelná tkanina slouží jako vyztužovací vložka pro stabilitu a zvyšuje bezpečnost kotouče. Vrstvy skelné tkaniny jsou z hlediska jejich počtu a tloušťky přizpůsobeny typu kotouče a účelu použití. Čím vyšší je potenciální boční namáhání řezacího kotouče (např. při ručním řezání je větší než při stacionárním řezání), tím více popř. stabilnější skelné tkaniny musí řezací kotouč obsahovat. U tenkých řezacích kotoučů (0,8 m až 1,0 m) se používá mimořádně tenká tkanina, aby se navzdory malé tloušťce kotouče dosáhlo co největšího podílu brusného zrna mezi vrstvami tkaniny. Hrubovací kotouče obsahují minimálně 3 vrstvy skelné tkaniny.

 

Třídy kvality

Řezací a hrubovací kotouče Kronenflex® jsou ve třech výkonových třídách s šesti barevnými kódováními pro rychlý přehled o nejdůležitějších materiálových použitích.

Výrobky pro univerzální použití, navrženy pro mimořádně atraktivní poměr ceny a výkonu

Optimalizované výrobky pro různé oblasti použití. Velmi dobrá životnost a řezný výkon.

Vysoce výkonné výrobky pro speciální použití. Maximální životnost a řezný výkon v dané oblasti použití.

Systém barevného značení řezacích a hrubovacích kotoučů Klingspor®

 
Kov univerzálně:
Šedá
 
Nerezová ocel:
Modrá
 
Hliník:
Stříbrná
 
Ocel:
Černá
 
Litina:
Červená
 
Kámen/beton:
Zelená

 

Bezpečnost a skladování

Kvartál
V 01 Leden - březen
V 04 Duben - červen
V 07 Červenec - září
V 10 Říjen - prosinec

 

Životnost řezacích a hrubovacích kotoučů je v první řadě dána jejich obsahem vlhkosti. Řezací a hrubovací kotouče, který byly po výrobě vystaveny zvýšené vlhkosti, ztrácí svou původní životnost. Při správném skladování zůstává životnost téměř konstantní i po léta. Řezací a hrubovací kotouče, které byly přímo vystaveny vodě nebo vodní páře, se stávají bezpečnostním rizikem. Uživatel je povinen výrobek používat předpisově. Toto platí z právních důvodů také ve vztahu k datu životnosti. Proto platí: Řezací a hrubovací kotouče již po uplynutí data životnosti nesmí být používány!

Bezpečná práce...

... díky pečlivosti a znalosti nebezpečí

Vyvarujte se dále uvedených nebezpečí při používání řezacích a hrubovacích kotoučů.

  • Kontakt s rotujícími brusnými kotouči
  • Prasknutí brusného kotouče
  • Usazeniny a prach z broušení
  • Vibrace
  • Hluk

... díky osobním ochranným pomůckám
Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz, und Staubmaske müssen getragen werden. Bei harten Schleifanwendungen zusätzlich Gesichtsschutz, Lederschürze und Sicherheitsschuhe.

Je nutné nosit ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu a protiprachovou masku. Při náročných aplikacích broušení také obličejový štít, koženou zástěru a bezpečnostní obuv.

... díky vizuální kontrole a zkoušce před montáží
Zajistěte, aby otáčky na kotouči souhlasily s otáčkami stroje a vyvarujte se překročení povolených otáček. Pečlivě kontrolujte, zda řezací a hrubovací kotouče nejsou poškozeny. Pokud by byla viditelná poškození, nesmí být tento výrobek již používán. Naše řezací a hrubovací kotouče jsou označeny příslušným bezpečnostním symbolem.

... díky správnému zacházení
Dbejte na řádné zacházení. Přitom je nutné se vyvarovat poškození úchytného otvoru nebo kotouče nárazem, působením síly nebo pádem. Dbejte na bezpečné a řádné upnutí kotoučů a používejte vhodné upínací příruby. Před začátkem práce by každý brusný kotouč měl minimálně 30 vteřin běžet pracovní rychlostí. Dbejte na bezpečnostní předpisy FEPA a evropskou normu 12413.

Důležitými parametry pro optimální výsledek broušení s řezacími nebo hrubovacími kotouči jsou obvodová rychlost a přítlak, se kterým se pracuje.

Nízká rychlost

Příliš nízká
Pokud jsou otáčky použitého stroje příliš nízké, mají řezací a hrubovací kotouče tendenci k „odskakování“, čímž se nerovnoměrně opotřebovává okraj kotoučů. Zvláště u tenkých průřezů materiálu jako např. při řezání plechu nebo drátu se přitom zrno vytrhává z pojiva a kotouč se opotřebovává neúměrně rychle.

Optimální
Řezací a hrubovací kotouče Klingspor jsou vysoce výkonné výrobky, které byly vyvinuty tak, aby svého optimálního výkonu (měřeno jako poměr mezi úběrem materiálu a opotřebením kotouče) dosahovaly v oblasti bezprostředně pod svými povolenými maximálními otáčkami. Proto během použití udržujte otáčky trvale vysoké a případně zvolte stroj s vyšším výkonem pohonu.

Příliš vysoké
Maximální povolené hodnoty otáček a obvodové rychlosti jsou vytisknuty na etiketě každého kotouče. V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti dbejte na to, abyste tyto hodnoty při broušení nepřekračovali.

 

Správná tvrdost

... u hrubovacích kotoučů
Také pro hrubovací kotouče platí základní pravidlo: čím tvrdší materiál, tím měkčí pojivo brusného kotouče. Nadto hraje zcela rozhodující roli účel opracování. Rohy a otřepy mají velmi ostré hrany a proto snadno vytrhávají brusné zrno z pojiva. Proto se doporučuje volit tvrdé pojivo.

Pokud se naopak opracovávají plochy popř. malé svary, příliš tvrdý kotouč by se snadno otupil a již nezabíral. Sice by se dosáhlo dobré životnosti, ale nižšího úběru s vysokými pracovními náklady.

Pro plošné broušení je nejúčelnější volit střední nebo měkké pojivo kotouče.

Správný úhel natočení při hrubování

Hrubovací kotouče pracují s nejvyšším výkonem, když se používají v úhlu 25–30° k obrobku. Při tomto úhlu je nejpříznivější poměr mezi odbroušeným množstvím a opotřebením kotouče. Pokud to je možné, měl by se proto vždy volit tento úhel natočení.

Při snížení úhlu natočení na méně než 15° se při hrubování tvoří podélná, velmi tenká hrana na obvodu kotouče. Ta již při malé změně úhlu broušení nedokáže zachytit tlak broušení a vylomí se. Cenné brusné zrno tak není využito a kromě toho vzniká nevyváženost, která může rovněž vést k nutnosti předčasné výměny kotouče.

 

 

Co typové označení prozrazuje o vlastnostech řezacích a hrubovacích kotoučů

Typové označení na řezacím nebo hrubovacím kotouči prozrazuje více než jen název výrobku. Dává důležité informace o výkonnostních třídách a složení nástroje. První písmeno popisuje, jaké brusné zrno je použito. Pokud následuje třímístné číslo, dává první číslice informaci o výkonnostní třídě (výkonnostní třída je uvedena ještě jednou pod názvem výrobku). Obě poslední číslice udávají, jaká velikost zrn byla použita. Písmena na konci typového označení informují o stupni tvrdosti řezacího nebo hrubovacího kotouče.

Druh zrna
A Oxid hlinitý
C Karbid křemíku
Z Zirkonkorund
Výkonnostní třída
3
6
9
Velikost zrn podle
normy FEPA
16
24
30
36
46
60
80
Tvrdost
Nměkké
R 
S 
Ttvrdé
Výkonnostní třída

 

Zde vysvětleno na příkladu řezacího kotouče Z 960 TX:

Kornart
Z Zirkonkorund
Leistungsklasse
9
Korngröße nach
FEPA-Norm
60
Härte
TXhart
Leistungsklasse

 

 

Sichere Anwendung mit Klingspor Schleifwerkzeugen

Klingspor Kronenflex® Trenn- und Schruppscheiben werden nach den Vorgaben der oSa und EN12413 gefertigt, dies gewährleistet höchste Sicherheit für den Anwender.

  Používat ochranné brýle
  Používat rukavice
  Nasadit protiprachovou masku
  Respektovat bezpečnostní doporučení
  Používat ochranu sluchu
  Neschváleno pro mokré broušení
  Neschváleno pro stranové broušení
  Nepoužívat v případě poškození