Kodex chování Klingspor

Tento kodex chování krátkou a přehlednou formou popisuje základní systém hodnot Klingspor. Pokud byste si někdy nebyli jisti, jak se v konkrétní situaci zachovat, pak by vám tento kodex chování měl pomoci nalézt přiměřený způsob jednání.

Kdo jsme

Klingspor je rodinná firma s tradicí více než 120 let. Založena v Německu, zahrnuje dnes skupina Klingspor více než 35 společností na všech kontinentech.

Důležitý základ pro tento úspěch tvoří naše firemní kultura, která spočívá na následujících pilířích:

  • integrita našeho jednání
  • udržitelnost našeho růstu
  • kvalita a bezpečnost našich výrobků
  • podpora inovací

 

Integrita našeho jednání

Integrita a férovost určují naši obchodní politiku a naše chování. To znamená pro každého pracovníka na celém světě, že se v případech pochyb může držet následující zásady:

„Klingspor očekává od pracovníků až po jednatele vždy férové a bezúhonné chování; interně a externě!“

Dodržování zákonů

Je pro nás samozřejmostí, že na našich stanovištích vždy dodržujeme místně platné zákony i všechny interní směrnice a pokyny. Obchodní úspěch firmy Klingspor je možný pouze ve férové hospodářské soutěži. Proto se vyvarováváme jakéhokoli neférového konkurenčního chování, zvláště domluv omezujících hospodářskou soutěž se zákazníky, dodavateli nebo konkurenty a jakýchkoli přečinů vůči antimonopolním zákonům. Kvůli často široce formulovaným zákonům je zvláště při komunikaci s konkurenty, právě i ve sdruženích, nutné dbát na to, aby nedopatřením nedošlo k výměně informací v rozporu s antimonopolními zákony.

Žádná diskriminace

Netolerujeme žádnou formu diskriminace na základě etnicity, národnosti, pohlaví, kulturního pozadí, rasy, věku, postižení, náboženského přesvědčení nebo sexuální orientace. Každá forma sexuálního obtěžování nebo mobbingu je ve skupině Klingspor zakázána.

Odpovědné zacházení s firemním majetkem

S majetkem firmy Klingspor zacházíme tak odpovědně, jako by byl náš vlastní, ale nepoužíváme jej pro soukromé účely ani jej nedáváme k dispozici třetím osobám. Výjimky z této zásady vyžadují předchozí výslovné povolení od nadřízeného. Stejným způsobem smí být interní informace firmy, zvláště všechna provozní a obchodní tajemství, používány, ukládány nebo kopírovány pouze pro řádné vedení obchodů.

Předcházení střetu zájmů

Střety zájmů pravidelně vedou k rizikům pro firmu a často staví příslušné pracovníky do osobní situace, která ztěžuje správné rozhodnutí nebo vede ke zdání, že správné chování ve smyslu firmy je ohroženo. Proto chceme střetu zájmů podle možností rovnou předcházet. Jako pracovníci firmy Klingspor proto nepřijímáme žádnou vedlejší činnost u konkurence, zákazníků nebo dodavatelů a ani se na nich nepodílíme finančně (kromě případu, kdy se jedná o burzovní společnost nebo je k dispozici povolení nadřízeného).

Zásadně platí, že rodinné, osobní nebo finanční vztahy, které by v konkrétní situaci mohly negativně ovlivnit rozhodování, musí být hlášeny nadřízenému, aby se rozhodlo o dalším postupu v tomto případě.

Během každodenní pracovní doby využívá pracovník celou svou pracovní sílu pro firmu, což znamená, že nejsou prováděny žádné vedlejší činnosti pro jiné zaměstnavatele a ani žádné jiné soukromé činnosti.

Žádná korupce

Ve skupině Klingspor neakceptujeme žádnou korupci. Jednotlivosti a pokyny k jednání k tématu korupce naleznete v naší protikorupční směrnici, která je závazná v celé skupině Klingspor.

Dokonce i malé lokální případy korupce mohou dodatečně k místním právním důsledkům mít rozsáhlé negativní dopady na celou skupinu, protože mohou celosvětově poškodit pověst firmy Klingspor a protože např. mezinárodní velcí zákazníci okamžitě ukončují spolupráci. Proto jsou všichni pracovníci a jednatelé skupiny Klingspor vyzýváni, okamžitě a rozhodně postupovat proti každému případu korupce a přerušit vztah ke korupčním obchodním partnerům.

V souvislosti s tématem korupce platí také, že my u firmy Klingspor na základě naší dané pozice/funkce nesmíme od jiných kolegů – zvláště od nám podřízených pracovníků – vyžadovat soukromé služby nebo soukromé přenechání zboží, které bychom takto jinak neobdrželi.

IT bezpečnost

Jako pracovníci Klingspor se zavazujeme dodržovat IT oddělením v Haigeru provedená bezpečnostní opatření a vydané pokyny pro předcházení ztrát dat a pro ochranu před kyberkriminalitou.

Při zacházení se služebně využívanými přístroji stále dbáme na odpovědné použití, abychom předešli ztrátě nebo poškození dat a IT systémů. Kromě všeobecných preventivních opatření k tomu patří také to, že na přenosných přístrojích se pokud možno ukládají vždy pouze skutečně potřebná data a stará, již nepotřebná data se mažou.

Dodržujeme zákony pro ochranu údajů, což platí jak ve vztahu k osobním údajům pracovníků tak i při zacházení s údaji třetích osob jako např. zákazníků a dodavatelů.

Udržitelnost našeho růstu

Náš růst je udržitelný jak z hlediska našich obchodů tak i z hlediska našich pracovníků a stanovišť.

Jednání s obchodními partnery

Udržitelný růst je pro nás možný jen tehdy, když rozumíme tomu, jak pro nás získávat nové zákazníky a ke stávajícím zákazníkům budovat dlouhodobé vazby pro vzájemný úspěch. Aby se to dařilo, musí být v centru našeho zájmu trvale úspěšné zásobování našich zákazníků ve všech hlavních i vedlejších procesech v rámci celé skupiny Klingspor. Také každý pracovník v odděleních bez jakéhokoli kontaktu se zákazníky si musí být trvale vědom, že je nepřímým článkem v řetězci dodávek našim zákazníkům. Proto orientace na servis zákazníkům platí nejenom externě, nýbrž i pro interní zákazníky v rámci skupiny Klingspor popř. mezi odděleními.

Nasloucháme našim zákazníkům a dáváme jim jasné a srozumitelné odpovědi. Na poptávky reagujeme v krátkém čase a vyvíjíme proaktivní řešení. O naše zákazníky se staráme spolehlivě a co slíbíme, to realizujeme. U nových výzev se vždy snažíme pro zákazníka a pro Klingspor nalézt konstruktivní řešení.

Také u osvědčených dodavatelů je naším cílem vybudování dlouhodobého partnerství. Klademe důraz na vždy konstruktivní a profesionální realizaci společných dohod a společné, konstruktivní hledání nových řešení. Stejně jako vůči zákazníkům by i komunikace s dodavateli měla být vždy jasná, závazná a orientovaná na zpracování otevřených otázek v krátké době.

Spolupráce v rámci skupiny Klingspor

Jsme přesvědčeni o tom, že ploché úrovně hierarchie, přímý a kdykoli možný přístup pracovníků k jejich nadřízeným a dlouhodobé vazby osvědčených pracovníků jsou podstatné předpoklady, aby se dosahoval dlouhodobý úspěch a vždy bylo možné reagovat na měnící se požadavky v krátké době. 

Spolupracujeme konstruktivně, s respektem a důvěrou. K tomu patří nejenom to, že na poptávky kolegů reagujeme rychle, nýbrž i to, že spolu komunikujeme otevřeně a upřímně, abychom analyzovali a odstraňovali problémy.

Jako pracovníci firmy Klingspor jednáme a rozhodujeme cíleně a zodpovědně. Jsme si vědomi, že kolegové a nadřízení jsou odkázáni na to, že své úkoly plníme věcně správně, v termínu a spolehlivě.

K úspěšné inovační kultuře a vzájemném odpovědném jednání patří pro nás také odpovědné zacházení s neúspěchy, když rozumně promyšlené a řádně provedené opatření někdy zůstane bez úspěchu.

Nejenom v zemích a náboženstvích, ve kterých je požívání alkoholu atd. zakázáno, platí zásada, že během pracovní doby se nesmí konzumovat žádný alkohol atd.

V rámci pracovních obědů a podobných akcí je rovněž nutné dbát na přiměřenou zdrženlivost.

Každodenní vystupování

Naše vystupování vůči obchodním partnerům, kolegům a pracovníkům je vždy zdvořilé a korektní. Jsme si vědomi, že náš zevnějšek a naše vystupování slovem i činem vždy tvoří obrázek o nás i firmě Klingspor, a proto se stále snažíme o profesionální vystupování, které odráží hodnoty popsané v tomto kodexu chování.

Standardy práce

U firmy Klingspor dbáme na to, abychom se co možná vyvarovali ohrožení lidí a zatížení životního prostředí, popř. je snížili a se zdroji zacházeli úsporně. Bezpečnost má u nás přednost, což znamená, že i všechny naše výrobky odpovídají německým a mezinárodním standardům. To pro nás ale také znamená, že na všech našich stanovištích a zvláště v našich závodech jsou dodržovány standardy bezpečnosti a ochrany životního prostředí, aby se předešlo rizikům pro naše pracovníky.

Klingspor odmítá každou formu dětské práce a nucené práce a neakceptuje ji ani u obchodních partnerů. V souladu s tím podporuje Klingspor také vyjádření, která jsou zakotvena v základních standardech práce ILO (International Labour Organisation).

Kvalita a bezpečnost našich výrobků

Klingspor je dodavatel kvalitních brusných nástrojů. Naše zákazníky přesvědčujeme velmi kvalitními výrobky a naším výborným zákaznickým servisem.

Kvalita našich výrobků je zajištěna naším specifickým výrobním standardem a je nezávislá na stanovišti. Proto vždy dodržujeme stanovené výrobní procesy v jednotlivých střediskách výroby a úprav. Zlepšování a další vývoj našich výrobních postupů tak současně zajišťuje kvalitu našich výrobků.

Bezpečnost pro uživatele je pro nás nezbytným požadavkem na všechny naše výrobky a výrobní technologie. Proto klademe velký důraz na naše členství v organizaci pro bezpečnost brusných nástrojů (oSa) a vítáme vstup každého dalšího výrobce brusných nástrojů do oSa.

Inovační kultura

Naše firemní skupina se ve své více než 100 let trvající historii vyvinula v jednoho z vedoucích výrobců brusných nástrojů s více než 35 společnostmi na celém světě jen proto, že je formována podnikatelským duchem, jenž má za cíl stálý a udržitelný další vývoj firemní skupiny.

K tomu je na všech úrovních firmy potřebné inovativní myšlení a jednání. To zahrnuje i naši připravenost konstruktivně zpochybňovat stávající stav a otevřenost pro rychlou a aktivní podporu smysluplných změn.

Tato inovační kultura nám v prostředí někdy razantně se měnících trhů a neustálého technického pokroku umožňuje i v budoucnu dodávat spolehlivé výrobky a řešení, které splňují požadavky našich zákazníků.

Přestupky proti kodexu

Pokud byste si všimli, že pracovníci porušují tento kodex chování, pak, pokud možno, svého kolegu na to nejprve přátelsky upozorněte. Pokud by se přestupek opakoval nebo šlo o úmyslný přestupek, pak se obraťte na svého nadřízeného, lokální vedení firmy, vedení firmy MKG nebo na kontrolora shody. Pokud to pro Vás není z osobních důvodů možné, využijte postup s ombudsmanem.

Ombudsman

Je v zájmu firmy Klingspor a každého pracovníka, aby stávající nepřístojnosti a nekorektní obchodní praktiky byly odstraněny. Přestupky proti kodexu by proto měly být zmíněny a řešeny otevřeně a přímo. Pokud by pro některého pracovníka z osobních důvodů nebylo možné situaci otevřeně zmínit, může každý pracovník skupiny Klingspor důvěrně a anonymně navázat kontakt s místem ombudsmana, aby upozornil na nekorektní obchodní praktiky a nepřístojnosti, aniž by se musel obávat osobních důsledků. Postup s ombudsmanem nemá být zneužíván pro běžné nesrovnalosti mezi pracovníkem a nadřízeným.

Navázání kontaktu s místem ombudsmana je možné e-mailem nebo telefonicky. Kontakt: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

Vedení firmy každé společnosti Klingspor musí zajistit, aby všichni pracovníci byli informováni o místě ombudsmana i o jeho aktuálních kontaktních údajích.

Stav: 10.12.2018