Všeobecné obchodní podmínky

1. UVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hilleho 1842/5, PSČ 60200, identifikační číslo: 48529362, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10641 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná v ceníku prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Odchylky proti údajům o rozměrech, hmotnostech zboží a jeho balení, zobrazení a popisům v prospektech nebo ceníku prodávajícího jsou přípustné. Ustanovení  § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ceník obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dálen jen „DPH“) a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.

Minimální cena zboží pro jednotlivou objednávku činí 2.500,- Kč bez DPH. V případě objednávky zboží v ceně nad 5.000,- Kč bez DPH, dodávaného v jedné zásilce na jedno místo určené kupujícím na území České republiky nebo Slovenské republiky, nese prodávající náklady na dodání zboží kupujícímu. V opačném případě prodávající účtuje náklady spojené s balením a dodáním zboží na místo určené kupujícím na území České republiky nebo Slovenské republiky v paušální výši 500,- Kč bez DPH za každou zásilku. Cena zboží vychází z ceníku zboží platného v den potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Fakturována bude cena zboží s DPH platná v den dodávky zboží. Vícenáklady za kupujícím, vyžádaný zvláštní nebo zrychlený způsob zaslání zboží nese kupující, a to i tehdy, když nese náklady spojené s balením a dodáním zboží prodávající.

Pro objednání zboží zašle kupující prodávajícímu objednávku s údaji o objednávaném zboží , tj. artiklové číslo materiálu. Pokud se jedná o zboží, které je potřeba konfigurovat,  zašle kupující v objednávce rovněž rozměr, zrno, typ a spoj. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (potvrzení), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu (např. elektronickou poštou) nebo odevzdáním zboží kupujícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná na základě faktury prodávajícího. Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, v případě prodlení delšího než 60 dnů účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 90 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn dle svého uvážení vystavit fakturu v listinné nebo v elektronické podobě (ve formátu PDF/A) opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí, založenými v době přijetí faktury na platném certifikátu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, nebo zaslat nepodepsanou fakturu e-mailem, který bude podepsán podle výše uvedených pravidel. Za doručení faktury v elektronické podobě se považuje okamžik přijetí e-mailu kupujícího. Kupující s případným vystavením faktury v elektronické podobě souhlasí.

4. PŘEPRAVA A DODANÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Vrácení zboží uvedeného v ceníku prodávajícího je možné pouze po splnění všech dále uvedených podmínek: po předchozí písemné dohodě kupujícího s prodávajícím, nejpozději do 30 dnů od dodání zboží prodávajícím kupujícímu, v originálním a neporušeném obalu, nepoužité, nepoškozené a schopné dalšího prodeje. Zboží vrací kupující prodávajícímu na náklady kupujícího. Za každou vrácenou položku účtuje prodávající kupujícímu poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH. Zboží, které není uvedeno v ceníku, je nevratné.

7. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pro rozhodování veškerých sporů vzniklých z kupní smlouvy či v souvislosti s ní je dána pravomoc českých soudů, přičemž místně příslušným soudem k řízení v případných sporech je Krajský soud v Brně resp. Městský soud v Brně.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2021.

 

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Chyby v tisku vyhrazeny